| MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Các thông tin mà chúng tôi thu thập bao gồm họ tên, email, điện thoại, địa chỉ và một số thông tin cần thiết khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

| PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

  • Cung cấp thông tin, xác nhận sản phẩm, dịch vụ, lập chứng từ tài chính.
  • Gửi email thông tin ưu đãi về dịch vụ, tri ân khách hàng thân thiết của Nghĩa Phát.
  • Liên lạc với trong những trường hợp đặc biệt liên quan tới dịch vụ khách hàng yêu cầu.
  • Không sử dụng thông tin ngoài mục đích liên hệ có liên quan đến dịch vụ do Nghĩa Phát cung cấp.

| THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi, cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của Ban giám đốc.

| NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN

Đối tượng được tiếp cận với thông tin của khách hàng bao gồm Ban Giám đốc và nhân viên của Nghĩa Phát.

| ĐỊA CHỈ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

  • Văn phòng:  173 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0936.061.620
  • Email: daicatdailoc2023@gmail.com