Bước 1: Bộ phận cơ khí tiếp nhận đơn hàng từ kho và tiến hành sản xuất.

Bước 2: Kiểm tra, đối chiếu đơn hàng, lắp đặt mẫu đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra cho khách hàng.